Onderstaande reglement zijn opgesteld door de verschillende organisatie’s welke de auto blubbering organiseren.
Houd je aan het reglement zodat het voor elke rijder en organisatie leuke sport kan blijven!

Algemeen reglement Autoblubbering® 2018

1 Algemeen
1.1. Deelnemers mogen 1 helper meenemen in het rennerskwartier, herkenbaar aan het polsbandje.
1.2. Voertuigen kunnen uitsluitend aanrijden / gebracht worden op de wedstrijd dag tussen 07.30 uur en 09.00 uur en mogen
het terrein niet tijdens de wedstrijden verlaten. Voertuigen moeten voor 21:00 uur het terrein verlaten hebben.
1.3. Deelnemen mag vanaf 17 jaar en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
1.4. Ieder voertuig kent maar 1 bestuurder. Er kunnen dus nimmer meerdere startnummers gegeven worden aan één voertuig.
1.5. Deelnemers doen geheel voor eigen risico mee en kunnen nimmer de wedstrijdleiding of aansprakelijk stellen voor
eventuele schades en/ of kosten. Schades van en aan eigendommen zijn altijd voor rekening en risico van de veroorzakers.
1.6. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de wedstrijdleiding. Weigering kan leiden tot
diskwalificatie.
1.7. Het snel opvolgen van de aanwijzingen is verplicht. Het niet tijdig aan de start verschijnen, kan leiden tot diskwalificatie of
het missen van een ronde. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Bij storing van het voertuig vlak voor de start dient u
dit zo snel mogelijk te melden bij de jury zodat deze instructies kan geven over een eventuele latere start.
1.8. Voertuigen dienen met auto ambulances of opleggers gebracht te worden en deze vervoermiddelen moeten op een aparte
parkeerplaats geparkeerd worden.
1.9. Voertuigen dienen aan de voorzijde een deugdelijk trekoog of een sleeplint of ketting van ca 5 m te hebben. Organisatie
staat niet garant voor schadevrij uitslepen waarneer dit niet goed voor elkaar is. Staalkabels zijn alleen toegestaan als korte
verbinding tussen 2 trekpunten. Staalkabel als ‘sleeplint’ gebruik is niet toegestaan, i.v.m. veiligheid aanpikkers.
1.10.Voertuigen dienen een voorziening te hebben om eventuele lekkage van olie of koelvloeistof en brandstof op te vangen. In
het renners kwartier dient het voertuig op een PVC dekkleed te staan om het risico van milieuverontreiniging weg te
nemen. Dit zal worden gecontroleerd. U dient dit kleed evenals andere afkomende onderdelen en afval na de wedstrijd zelf
weer mee terug te nemen.
1.11.Voertuigen moeten in het rennerskwartier opgesteld staan en er mag aan gesleuteld worden.
1.12.Voertuigen dienen het kloppende startnummer duidelijk zichtbaar te hebben zodat het aan alle zijden (voor achter links en
rechts) duidelijk te lezen is. U dient dit dus schoon te houden tijdens de wedstrijden. (tussentijds schoonmaken!).
1.13.Reclame en/of andere uitingen aangebracht op het voertuig moeten naar het genoegen van de organisatoren zijn, dus niet
kwetsend of aanstootgevend. Bij ongenoegen van de wedstrijdleiding dienen deze op eerste verzoek verwijderd te worden
op straffe van uitsluiting van deelname.
1.14.Kamperen op het wedstrijd terrein is ten strengste verboden.
1.15.Partytenten e.d. dienen als overkapping van de auto. Deze mogen i.v.m. ruimtegebrek niet op een parkeerplaats in het
rennerskwartier staan!
1.16.Waar dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding eventueel in overleg met de organisatie.

2 Veiligheid
2.1. Deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijden geen alcoholhoudende drank en / of drugs gebruiken en ook niet onder
invloed van deze genoemde middelen deelnemen aan de wedstrijden. Wordt dit wel gezien dan wordt met onherroepelijk
gediskwalificeerd. Bij twijfel wordt een blaascontrole geëist.
2.2. Deelnemers dienen in het voertuig, overal op het evenemententerrein een degelijke passende valhelm en gordel te
dragen.
2.3. Op het terrein zijn zowel brandblussers als ook E.H.B.O. aanwezig.
2.4. Er mag (op straffe van diskwalificatie) beslist niet met hoge snelheid gereden worden in het rennerskwartier.
2.5. Deelnemers dienen een nekkraag te dragen tijdens de race.
2.6. Bij twijfel als de remmen van een auto deugdelijk werken kan een remtes

3 Voertuigen
3.1 Voertuigen mogen nooit breder zijn dan 250 cm inclusief de banden.
3.2 Alle voertuigen hebben minimaal 4 wielen, en maximaal 2 assen.
3.3 Banden zijn max. 1.32 meter hoog, en max. 60 cm breed.
3.4 IJzeren schoepen aan banden zijn niet toegestaan, dubbelucht wel mits degelijk gemonteerd en de gezamenlijke breedte
niet breder dan 60cm.
3.5 Voertuigen mogen nooit met meer dan 10 liter brandstof de baan op.
3.6 Radiateur en slangen moeten degelijk gemonteerd en afgeschermd zijn van de bestuurder voor het geval deze knappen of
aan de kook raken.
3.7 De accu dient degelijk gemonteerd en afgeschermd te zijn van de bestuurder.
3.8 Deugdelijke werkende remmen zijn verplicht.

Voorwaarden standaard klasse:
1. Er mogen geen carrosseriedelen van de auto verwijderd worden.
2. De spatborden aan de voorzijde mogen als enige carrosseriedelen verwijderd worden.
3. Deuren moeten aanwezig zijn. Het vaste binnenwerk (frame) van de deur mag niet worden verwijderd, demontabele
onderdelen wel.
4. Ramen mogen ontbreken.
5. Openingen in het dak moeten deugdelijk dicht worden gemaakt.
6. De achteras (achterwiel ophanging) dient origineel en verend te zijn.
7. De kofferdeksel mag ontbreken.
8. Bodemplaatkeuze is vrij.
9. De motor/computer dient origineel te zijn.
10. Turbo’s/compresossors/NOS/snelle nokkenassen zijn niet toegestaan.
11. Bandenkeuze vrij echter zijn paddlebanden niet toegestaan.
12. Veiligheid:
– Er dient een paal in het midden van de auto (ter hoogte van achterzijde stoel) gelast te worden tussen het dak en de
tunnel. Deze moet aan de volgende eisen voldoen;
– De stalen paal dient een minimale diameter te hebben van 42mm met een wanddikte van 2,5 mm.
– De paal dient door middel van een stalen (voet) plaat van minimaal 100 x 100 x 4 mm (LxBxD) op de tunnel te
worden gelast.
– De paal dient door middel van een stalen plaat van minimaal 200 x 200 x 4 mm (LxBxD) aan het dak bevestigd te
worden.
– De lassen en bevestigingen dienen deugdelijk te worden uitgevoerd!
– Zachtere materialen dan staal (37??) zoals bijvoorbeeld aluminium en RVS zijn niet toegestaan.

Voorwaarden SUPER standaard klasse:
1. Carrosseriedelen mogen van de auto verwijderd worden.
2. Deuren mogen verwijderd worden.
3. Ramen mogen ontbreken.
4. Openingen in het dak moeten deugdelijk dicht worden gemaakt.
5. De achteras (achterwiel ophanging) is vrij.
6. De kofferdeksel mag ontbreken.
7. Bodemplaatkeuze is vrij.
8. De motor/computer mag worden aangepast.
9. Turbo /NOS is toegestaan.
10. Bandenkeuze vrij.
11. Veiligheid:
– Er dient een rolbeugel in het midden van de auto (ter hoogte van achterzijde stoel) gelast te worden. Deze moet aan
de volgende eisen voldoen;
– De beugel dient een minimale diameter te hebben van 42mm met een wanddikte van 2,5 mm.
– De beugel dient aan beide onderzijden op de chassisbalken gelast te worden, minimaal 2x aan het dak bevestigt te
worden en minimaal 1x per zijkant aan raam/deurstijl bevestigt te worden.
– De lassen en bevestigingen dienen deugdelijk te worden uitgevoerd!
– Een kruisverband in de beugel is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd.
– Zachtere materialen dan staal (37??) zoals bijvoorbeeld aluminium en RVS zijn niet toegestaan
– Een voorbeeld van de beugel is in de onderstaande afbeelding in het groen getekend.

Voorwaarden Special klasse:
1. Chassiskeuze vrij.
2. Motorkeuze vrij.
3. Bandenkeuze vrij.
4. Veiligheidskooi verplicht.
5. Een vierpunts gordel is minimaal verplicht.
6. Draaiende delen dienen afgeschermd te zijn.
7. Advies om een stopknop aan de buitenkant van de auto te monteren.

Voorwaarden 4×4 klasse:
1. Meerwiel drive is altijd 4 x 4.
2. Chassiskeuze vrij.
3. Motorkeuze vrij t/m 6 cilinders.
4. Veiligheidskooi verplicht.
5. Een driepunts gordel is minimaal verplicht.
6. Draaiende delen dienen afgeschermd te zijn.
7. Vrachtwagens of zware militaire/landbouw voertuigen zijn niet toegestaan.
8. Advies om een stopknop aan de buitenkant van de auto te monteren.

Voorwaarden Grand 4×4 klasse:
1. Meerwiel drive is altijd 4 x 4.
2. Chassiskeuze vrij.
3. Motorkeuze vrij met meer dan 6 cilinders.
4. Veiligheidskooi verplicht.
5. Een driepunts gordel is minimaal verplicht.
6. Draaiende delen dienen afgeschermd te zijn.
7. Vrachtwagens of zware militaire/landbouw voertuigen zijn niet toegestaan.
8. Advies om een stopknop aan de buitenkant van de auto te monteren.
4 Wedstrijd
4.1. Een auto dient met het hart van de voorwielen op de startlijn te worden opgesteld.
4.2. Voertuigen die tijdens de wedstrijd vast komen te zitten, dienen door de bestuurder niet te worden verlaten (gordel en
helm vast). Wanneer er hulp komt de aanwijzingen van de hulpverlener opvolgen. Bij levensbedreigende situaties geldt
deze regel niet.
4.3. Wanneer een afstand is afgelegd dan geldt die afstand. Tevens is er dan geen mogelijkheid meer op een herkansing.
4.4. Wanneer een deelnemer over de wal rijdt worden de gereden meters buiten de baan in mindering genomen van de
afgelegde afstand.
4.5. De indeling van welke klasse wanneer rijdt tijdens een finale is naar inzicht van de organisatie zelf.
4.6. De volgorde tijdens finales wordt bepaald d.m.v. loting. Per ronde wordt om en om gereden (van hoog naar laag, en daarna
van laag naar hoog). Deze volgorde geldt voor de gehele finale.

Houd je aan de deze regels, zodat we een prettige en gezellige dag hebben.!